Luggid

Volg ons op de sociale media

Emergency Identification

Fast & efficient emergency identification platform

  • Heb steeds je EmergID op zak
  • Ons platform werkt op alle mobiele apparaten
  • Wij gebruiken het populaire QR-code systeem
  • Alle data worden beveiligd en versleuteld verzonden

Voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EMERGID.COM

I. TOEPASSINGSGEBIED

a) Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen van de werking en gebruik van de website EMERGID.COM van Gunter VANROY werkzaam onder de handelsbenaming KREATID met adres te Oude Kuringerbaan 54, 3500 Hasselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0521.679.064 (hierna genoemd KREATID).

b) Er wordt gevraagd om te bevestigen dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Zo niet zal het gebruik van de website u niet toegelaten worden. Door gebruik te maken van de website EMERGID.COM aanvaardt de gebruiker dan ook de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

c) KREATID heeft het recht om te allen tijde deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

d) KREATID heeft het recht om de inhoud, locatie en lay-out van EMERGID.COM te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker én zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

II. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

a) EMERGID.COM biedt iedere gebruiker, in het bezit van een unieke ”EMERGID” kaart, de mogelijkheid om voormelde kaart te personaliseren door volgende gegevens, al dan niet, te registreren: Naam, Voornaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Bloedgroep, ICE 1,2 en 3 Telefoonnummer, Telefoonnummer Huisarts, Naam Huisarts, Voornaam Huisarts, Orgaandonor, Allergieën.

b) De gebruiker kan slechts gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van de gebruiker ingegeven nadat hij schriftelijk heeft ingestemd met de verwerking van deze persoonsgegevens. De gebruiker erkent door de goedkeuring van deze algemene gebruiksvoorwaarden dat hij hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

c) EMERGID.COM staat open voor al wie de unieke QR-code op de “EMERGID” kaart kan inscannen of via de unieke URL toegang krijgt.

d) EMERGID.COM is 24/24u en 7/7 dagen toegankelijk behoudens in het geval van een onderbreking of een tijdelijke toegangsonbereikbaarheid zoals beschreven in deze algemene gebruikersvoorwaarden.

III. COMMUNICATIEMIDDELEN

a) Gebruikers erkennen over voldoende ervaring te beschikken van de internetwerking en de hieraan verbonden elektronische communicatietechniek. Zij erkennen ook het specifieke karakter van de door KREATID aangeboden diensten.

IV. DIENSTONDERBREKING

a) De dienstverlening zal kunnen onderbroken worden om redenen van controle en/of onderhoud en in het algemeen in geval van overmacht buiten de wil van KREATID.

V. BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

a) Verklaring

De gebruikers zijn ervan bewust dat internet geen perfect beschermd medium is en dat er geen absolute zekerheid kan gewaarborgd worden in verband met de bescherming van het privéleven.

KREATID kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade geleden door gebruikers ten gevolge van het inbrengen van confidentiële of gevoelige informatie.

De gebruiker gaat ondubbelzinnig akkoord met onderstaande informatie en gegevens inzake de verwerking van de persoonsgegevens.

b) Bescherming van persoonsgegevens

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikken de gebruikers van EMERGID.COM over het recht tot inzage, verbetering of verwijdering van hun gegevens en/of het niet overmaken ervan aan derden.

De gebruiker heeft het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te krijgen van de persoonsgegevens die betreffende zijn gezondheid worden verwerkt. Op verzoek van de verantwoordelijke van de verwerking of op verzoek van de betrokkene kan de mededeling gebeuren door tussenkomst van een door de betrokkene gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

De persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen enkel en alleen worden ingezameld bij de betrokkene zelf. De gebruiker erkent hierbij dat deze door hem ingevoerde gegevens enkel betrekking hebben op hemzelf.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming tot de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op zijn gezondheid intrekken na schriftelijke kennisgeving aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Om hun rechten te laten gelden dienen de gebruikers van EMERGID.COM zich te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van EMERGID.COM: KREATID, Gunter VANROY, Oude Kuringerbaan 54, 3500 Hasselt (info@emergid.com).

c) Uitbating van persoonlijke gegevens

Om veiligheidsredenen en/of om het aantal bezoekers op zijn website te evalueren zal EMERGID.COM automatisch minstens de volgende gegevens registreren :

- datum en uur van de toegang tot de site;

- IP (internet protocol) adres van de gebruiker en

- geraadpleegde pagina’s.

De bewaringstijd van deze gegevens is onbeperkt.

De overige ingezamelde nominatieve gegevens worden verwerkt en opgeslagen in het databestand van EMERGID.COM (naam, adres, telefoon, fax, e-mail, enz.) en worden aangewend voor intern gebruik, extern gebruik, voor klantenbeheer of voor de promotie van de beroepsactiviteiten van KREATID en haar partners.

VI. VERANTWOORDELIJKHEID

a) KREATID verbindt zich ertoe om, redelijkerwijs, alle middelen in te schakelen die zij ter beschikking heeft met als doel de gebruikers toe te laten optimaal gebruik te kunnen maken van de voorgestelde diensten.

KREATID is bijgevolg enkel gehouden aan een verplichting van middelen en in geen geval aan een verplichting van resultaten.

b) KREATID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen te wijten aan oorzaken onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, lock-outs, oorlogen, weer en wind, enz., het uitvallen van informaticasystemen of communicatiemiddelen, of van elke ander element veroorzaakt door overmacht.

KREATID kan voor het overige niet aansprakelijk gesteld worden voor de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van EMERGID.COM, de verandering van deze inhoud.

KREATID gaat een middelenverbintenis aan om de website te vrijwaren van schadelijke software, doch kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien er toch virussen, malware, Trojaanse paarden, etc. op zouden voorkomen dewelke de gebruiker zouden kunnen affecteren en schade zouden kunnen toebrengen.

c) De gebruikers aanvaarden de volle verantwoordelijkheid van operaties die zij initiëren en de gevolgen ervan. Zij kunnen in geen geval de aansprakelijk van KREATID inroepen.

De gebruikers verplichten zich ertoe om KREATID onmiddellijk in te lichten van elk frauduleus gebruik van EMERGID.COM en niets te ondernemen dat schade zou kunnen brengen aan de integriteit en het functioneren van de site.

d) Elke informatie gepubliceerd op EMERGID.COM blijft onder de volledige verantwoordelijkheid van diegene die aan de basis van de informatie ligt.

KREATID waarborgt in geen geval dat de informatie beschikbaar op EMERGID.COM, juist, pertinent, volledig of up-to-date is.

De gebruiker zal KREATID vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van EMERGID.COM en het gebruik ervan.

e) De gebruiker verklaart dat hij zijn persoonlijke “EMERGID” kaart alleen voor eigen gebruik zal aanwenden en alle voorzorgsmaatregelen zal nemen om er de vertrouwelijkheid van te garanderen.

De gebruiker erkent dat iedereen die in het bezit komt van de “EMERGID” kaart de door de gebruiker ingegeven gegevens kan raadplegen op EMERGID.COM. De gebruiker erkent dat het raadplegen door derden van deze gegevens op EMERGID.COM enkel mogelijk is doordat derden in het bezit zijn van de “EMERGID” of doordat hen de unieke URL werd meegedeeld door de gebruiker.

Geeft de gebruiker zijn “EMERGID” kaart of unieke URL aan derden of raakt hij deze kwijt door diefstal of verlies, dan draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het raadplegen van deze gegevens door derden op EMERGID.COM.

Het feit dat de QR-code wordt ingescand of de unieke URL wordt ingegeven en de gegevens op EMERGID.COM worden geraadpleegd, leidt ertoe te vermoeden dat de gebruiker hiertoe opdracht heeft gegeven, dan wel dat hij stilzwijgend (geacht wordt) zijn toestemming heeft(/te hebben) gegeven.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om KREATID te informeren van verlies of diefstal van de “EMERGID” kaart en kan zijn toestemming voor de verwerking intrekken. KREATID zal binnen de 48 uur na ontvangst van dergelijke schriftelijke melding overgaan tot verwijdering van de gegevens die geraadpleegd kunnen worden door het inscannen van de QR-code of het ingeven van de unieke URL.

f) De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

g) De aansprakelijkheid van KREATID zal in ieder geval, of het nu contractueel of buitencontractueel is, beperkt zijn tot 100 Euro per schadegeval.

VII. IP

De inhoud van EMERGID.COM, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, de afbeeldingen, de foto’s, de berekeningen, de plannen, de digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van KREATID of haar licentiegevers. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen enkel te gebruiken in het kader van het toegelaten gebruik van de website en in geen enkel geval voor andere doeleinden te gebruiken, te verspreiden of publiek te maken.

VIII. GESCHILLEN

a) In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt, België exclusief bevoegd.

b) Op eventuele geschillen is altijd het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van haar internationaal privaatrecht regels.

c) In geval deze algemene voorwaarden in meerdere talen zijn meegedeeld en indien er een verschil in interpretatie zou bestaan tussen deze verschillende versies, zal de Nederlandstalige versie steeds prevaleren.